News
Pegas Touristik has canceled the flight program to Egypt